Thời khóa biểu (năm học 2018 - 2019)

Thời khóa biểu Học kỳ 1 - lớp 10A1
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Thời khóa biểu Học kỳ 2 - lớp 10A1
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6